ព័ត៌មានជាតិ

អគ្គិសនី​កម្ពុជា ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង សម្រាប់គម្រោងដេញថ្លៃ ប្រកួតប្រជែងជាសាធារណៈ លើកទី២

ភ្នំពេញ៖ អគ្គិសនី​កម្ពុជាចេញសេចក្តីជូនដំណឹង សម្រាប់គម្រោងដេញថ្លៃប្រកួតប្រជែងជាសាធារណៈ(លើកទី២) ដែលត្រូវប្រកាសលក់ពីថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ និង ឈប់ទទួលនឹងបើកឯកសារ នៅម៉ោង១៤:០០ ថ្ងៃទី០៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ ។

To Top