ព័ត៌មានជាតិ

អនុក្រឹត្យ កំណត់ការអនុវត្តកម្មវិធី ស្តារជីវភាពឡើងវិញ សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរ លំនៅឋានរបស់ប្រជាជន ទៅក្រុងរុនតាឯកតេជោសែន និងឃុំពាក់ស្តែង

ភ្នំពេញ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការអនុវត្តកម្មវិធីស្តារជីវភាពឡើងវិញ សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរលំនៅឋានរបស់ប្រជាជនទៅក្រុងរុនតាឯកតេជោសែន និងឃុំពាក់ស្តែង នៃស្រុកអង្គរធំ ខេត្តសៀមរាប ។ អនុក្រឹត្យនេះ កំណត់អំពីប្រាក់ឧបត្ថម្ភ វិធាន នីតិវិធី និងយន្តការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តកម្មវិធី ស្តារជីវភាពឡើងវិញរបស់ប្រជាជន នៅក្នុងក្រុងនិងឃុំទាំង២ និងដើម្បីលើកកម្ពស់បរិស្ថាននៃ ការរស់នៅឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង៕

To Top