ព័ត៌មានជាតិ

ថ្ងែទី២ ឧសភា! អគ្គីសនីកម្ពុជា នឹងដាក់ឱ្យពិគ្រោះថ្លៃ ជាសាធារណៈ លើការផ្គត់ផ្គង់និងជួសជុល សម្ភារៈមួយចំនួន

ភ្នំពេញ៖ អគ្គីសនីកម្ពុជា បានឱ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ ខាងមុខ នឹងមានការដាក់ឱ្យពិគ្រោះថ្លៃ ជាសាធារណៈ លើការផ្គត់ផ្គង់និងជួសជុល លើសម្ភារៈមួយចំនួន ជូនដល់នាយកដ្ឋានបញ្ជួនអគ្គីសនី និងរោងចក្រ ព្រមទាំងអនុស្ថានីយ៍។

ខ្លឹមសារលម្អិត មានដូចខាងក្រោម៖

To Top