ព័ត៌មានជាតិ

បណ្ឌិត កៅ ថាច ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិនិត្យ ពិភាក្សាពីវឌ្ឍនភាព ការងារប្រចាំសប្តាហ៍ និងទិសដៅការងារបន្ទាប់ របស់ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម

ភ្នំពេញ៖ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម (ធ.អ.ជ.ក.) បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីពិនិត្យ និងពិភាក្សាពី វឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំសប្តាហ៍ និងទិសដៅការងារបន្ទាប់ របស់ ធ.អ.ជ.ក., ស្ថានភាពវិវត្តន៍ថ្មីៗនៃវិស័យធនាគារ និងរបៀបវារៈផ្សេងៗ ។

កិច្ចប្រជុំនេះរៀបចំឡើងក្រោមអធិបតីភាព លោកបណ្ឌិត កៅ ថាច ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជា អគ្គនាយកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម នាថ្ងៃចន្ទទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ ៕

To Top