នយោបាយ

សមាជិកសភា ១១០រូប លើកដៃអនុម័តឱ្យកម្ពុជា ចូលជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់ អនុវត្តបទបញ្ញត្តិនៃ អនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិស្តីពី ច្បាប់សមុទ្រ

ភ្នំពេញ៖ ក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៣​ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩នេះ សមាជិករដ្ឋសភាចំនួន ១១០រូប បានលើកដៃអនុម័តយល់ព្រមឱ្យកម្ពុជាចូលជា សមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀង សម្រាប់អនុវត្តបទបញ្ញត្តិនៃអនុសញ្ញា សហប្រជាជាតិស្តីពី ច្បាប់សមុទ្រ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៨២ ទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រង និងការអ ភិរក្សផលស្តុកត្រីផ្លាស់ទីមធ្យម និងផលស្តុកត្រីផ្លាស់ទីឆ្ងាយ៕

To Top
×