នយោបាយ

អ្នកវិភាគ៖ លោកស្រី Aung San Suu Kyi អាចនឹង ដោះលែងក្នុងពីរបីថ្ងៃខាងមុខ តែក្រុមយោធា នៅកាន់អំណាចដដែល

បរទេស៖ បើតាមអ្នកវិភាគ បានឲ្យដឹងថា ប្រហែល នឹង ដោះលែងលោកស្រី Aung San Suu Kyi ក្នុងពីរបី ថ្ងៃខាងមុខ តែក្រុម យោធានៅកាន់អំណាចដដែល ។
អ្នកវិភាគ បន្តថា រូមបមន្ត ដែល ពួកយោធា រកឃេីញ ប្រហែល Min Aung Hlaing ជាប្រធានាធិបតី ហើយ Aung San Suu Kyi ជា ទីប្រឹក្សារដ្ន ។

To Top