កីឡា

កម្រងរូបភាព៖ ការប្រកួតកីឡា បោកចំបាប់ នៅស៊ីហ្គេម ប្រទេសវៀតណាម

កម្រងរូបភាព៖ ការប្រកួតកីឡា បោកចំបាប់ នៅស៊ីហ្គេម ប្រទេសវៀតណាម។

រូបថត៖ តាំង សុវណ្ណាពេជ្រ (បេសកជនថតរូប ស៊ីហ្គេម នៅហាណូយ)

To Top