កីឡា

កម្រងរូបភាព៖ អង់គ្លេស ផ្តួល អ៊ីរ៉ង់ ៦ទល់២

កម្រងរូបភាព៖ អង់គ្លេស ផ្តួល អ៊ីរ៉ង់ ៦ទល់២ ។

រូបភាព: (AFP_CNN-Xinhua)

To Top