កីឡា

កម្រងរូបភាព៖ អាមេរិក យកបានត្រឹម ១ទល់១ ជាមួយ វ៉េលស៍

កម្រងរូបភាព៖ អាមេរិក យកបានត្រឹម ១ទល់១ ជាមួយ វ៉េលស៍ នាយប់ថ្ងៃទី២១ វិច្ឆិកា។

រូបភាព៖ (AFP, CNN, Xinhau)

USA’s defender #03 Walker Zimmerman and Wales’ forward #11 Gareth Bale fall during the Qatar 2022 World Cup Group B football match between USA and Wales at the Ahmad Bin Ali Stadium in Al-Rayyan, west of Doha on November 21, 2022. (Photo by Antonin THUILLIER / AFP)

To Top