ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមហ៊ុនអាកាស ចរណ៍ហុងកុង Cathay បង្ហាញពីការខាតបង់សាច់ប្រាក់ ដោយសារវិធានការធ្វើច័តាឡីស័ក សម្រាប់នាវិក

ហុងកុង ៖ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Cathay Pacific Airways Ltd របស់ហុងកុង បានឲ្យដឹងថា ខ្លួនរំពឹងថា នឹងបន្តខាតបង់សាច់ប្រាក់ឡើងវិញ ដោយសារតែវិធានការ ដាក់ឱ្យនៅដាច់ពីគេ សម្រាប់នាវិក កាន់តែតឹងរ៉ឹង បន្ទាប់ពីបានបង្ហាញពីប្រាក់ចំណេញ ដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងឆមាសទីពីរ នៃឆ្នាំ២០២១ ដោយសារតែការកាត់បន្ថយថ្លៃដើម និងទីផ្សារទំនិញដ៏រឹងមាំ។

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍បានព្យាករណ៍ថា ខ្លួននឹងប្រកាសការ ខាតបង់ប្រចាំឆ្នាំពី ៥,៦ ពាន់លានដុល្លារហុងកុង ទៅ ៦,១ ពាន់លានដុល្លារហុងកុង សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ ដែលទាបជាងការប៉ាន់ ប្រមាណជាមធ្យម ១០,២ពាន់លានដុល្លារហុងកុង ពីអ្នកវិភាគ ១២នាក់ដែលត្រូវបានស្ទង់មតិដោយក្រុមហ៊ុន Refinitiv និងការខាតបង់ចំនួន ២១,៦៥ពាន់លានដុល្លារ ហុងកុងក្នុងឆ្នាំ២០២០ ។

ការព្យាករណ៍ពេញមួយឆ្នាំ ក៏តូចជាងការខាតបង់នៅឆមាសទី១ ចំនួន ៧,៥៧ពាន់លានដុល្លារ ហុងកុង ផងដែរ ដោយក្រុមហ៊ុន Cathay បានចង្អុលបង្ហាញពីការបង្កើតលំហូរ សាច់ប្រាក់ជាវិជ្ជមាន នៅក្នុងពាក់កណ្តាលទីពីរ ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ បានព្យាករណ៍ថា ខ្លួននឹងខាតបង់សាច់ប្រាក់ពី ១ ពាន់លានដុល្លារហុងកុង ទៅ ១,៥ពាន់លានដុល្លារហុងកុង ក្នុង មួយខែ ចាប់ពីខែកុម្ភៈ បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាល បានរឹតបន្តឹងការរឹតបន្តឹង លើបុគ្គលិកអាកាស ដោយបង្ខំឱ្យក្រុមហ៊ុនអាកាស ចរណ៍កាត់បន្ថយការផ្ទុកទំនិញ និងអ្នកដំណើរយ៉ាងខ្លាំង ។

ក្រុមហ៊ុន Cathay កំពុងដំណើរការប្រហែល ២ ភាគរយ នៃសមត្ថភាពដឹកអ្នកដំណើរមុន ការរាតត្បាតរបស់ខ្លួន និងប្រហែល ២០ ភាគរយនៃសមត្ថភាពដឹក ទំនិញមុនការរាតត្បាតរបស់ខ្លួននៅក្នុងខែមករា ។

ក្រុមហ៊ុន Rival Singapore Airlines Ltd ដែលខ្វះខាតទីផ្សារក្នុងស្រុកផងដែរ ប៉ុន្តែមានច្បាប់ធ្វើដំណើរ មិនសូវតឹងរ៉ឹង បានព្យាករណ៍ថា វានឹងកើនឡើងដល់ ៤៧ភាគរយ និង ៤៥ ភាគរយ នៃសមត្ថភាពអ្នកដំណើរ មុនជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ នៅក្នុងខែមករា និងកុម្ភៈ រៀងៗខ្លួន៕

ដោយ ឈូក បូរ៉ា

To Top