ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ចាប់អារម្មណ៍ នឹង​គ្រោះ​មហន្តរាយឧតុនិយម​ ដែល​កើតឡើង ជាញឹកញាប់នៅ​ប្រទេសចិន ​ក្នុងឱកាស​ទិវា ​ឧតុនិយមពិភពលោក​

ការឡើងកម្តៅនៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក​បាននិងកំពុង​បណ្តាលឱ្យកើត​មាន​អាកាសធាតុ​​អាក្រក់បំផុត​ជាញឹកញាប់​ ហើយ​មាន​កម្រិតកាន់តែ​ធ្ងន់ធ្ងរ​ទៅទៀត​។​ ​ថ្ងៃទី ២៣​ មីនា​ជា​ទិវា​ឧតុនិយម​ពិភពលោកលើក​ទី ៦២​ ប្រធានបទ​ឆ្នាំ​នេះគឺប្រកាសអាសន្ន​ឱ្យបាន​ឆាប់​ ​ឆ្លើយ​តប​ឱ្យបាន​ឆាប់​។​ ​ជា​និច្ចកាល​ ​ប្រទេសចិន​តែងតែឈានមុខ​ក្នុង​ការ​កាត់បន្ថយ​និង​គ្រប់គ្រង​ហានិភ័យដែល​បណ្តាល​មកពីគ្រោះ​មហន្តរាយ​ឧតុនិយម។​ ​យ៉ាង​ណាមិញ​ គ្រោះ​មហន្តរាយ​ឧតុនិយមមិន​អាច​មើល​រំលងបាន​ទេ​ ​តទៅនេះ​ ​យើង​ស្វែង​យល់ពីគ្រោះ​មហន្តរាយ​ឧតុនិយមរបស់​ចិន​តាមរយៈរូបភាពខាងក្រោម៖

To Top