ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច បង្កើតក្រុមការងារ រៀបចំបង្កើតក្រុមហ៊ុនជាតិចម្រុះ រវាងរដ្ឋ-ឯកជន គ្រប់គ្រងថ្នាលទូរទស្សន៍ឌីជីថលជាតិ

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារបច្ចេកទេស ក្នុងការរៀបចំបង្កើតក្រុមហ៊ុនជាតិចម្រុះ រវាងរដ្ឋ និងឯកជន សម្រាប់គ្រប់គ្រងថ្នាលទូរទស្សន៍ឌីជីថលជាតិ៕

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

To Top