ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងការបរទេសខ្មែរ បង្ហាញលទ្ធផលទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោក ដូមីនិក រ៉ាអាប់ រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអង់គ្លេស

To Top