ព័ត៌មានជាតិ

ពីថ្ងៃ១៦-៣១ តុលា ! សាំងធម្មតា១លីត្រ ៤.៣០០រៀល ខណៈម៉ាស៊ូត ១លីត្រ ៤.០០០រៀល

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នាថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ បានជូនដំណឹងថា ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦-៣១ តុលា សាំងធម្មតា ក្នុង១លីត្រ៤.៣០០រៀល ហើយម៉ាស៊ូត ៤.០០០រៀល ៕

To Top
×