ព័ត៌មានជាតិ

ពីថ្ងៃ២១-៣១ មីនាសាំងធម្មតា ឡើងថ្លៃ១០០រៀល

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានប្រកាសពីតម្លៃ លក់រាយប្រេងសាំងធម្មតា និងប្រេងម៉ាស៊ូត ចាប់ពីថ្ងៃទី២១-៣១ មីនា ដោយប្រេងសាំងធម្មតា មានតម្លៃ៤.៣៥០ រៀល/លីត្រ (ឡើងថ្លៃ ១០០រៀល) ​និងប្រេងម៉ាស៊ូតតម្លៃ ៤.១៥០ រៀល/លីត្រ (ថេរ)៕

To Top