ព័ត៌មានជាតិ

ចាប់ពីថ្ងៃ១-១០ មីនា សាំងធម្មតា១លីត្រ តម្លៃ ៤.៣០០រៀល និងម៉ាស៊ូត ៤.២០០រៀល

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានប្រកាសពីតម្លៃប្រេងឡើងថ្លៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី១-១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ ដោយសាំងធម្មតាមានតម្លៃ ៤.៣០០រៀល ចុះថ្លៃ ៥០រៀល ខណៈម៉ាស៊ូតតម្លៃ ៤.២០០រៀល ចុះថ្លៃ ១០០រៀល ៕

To Top