ព័ត៌មានជាតិ

ដំណឹងល្អពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងកម្ពុជា

កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលជាជំពូកមួយនៃគំនិតផ្តួចផ្តើម “ខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវ”នឹងចូលជាធរ នៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ ថ្មីៗកន្លងទៅនេះ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មរវាងចិន និងកម្ពុជាតទទួលបានដំណឹងល្អមួយ គឺកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីចិន-កម្ពុជានឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី ១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២២ ។

កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះត្រូវបានសន្មតថា “ទី ១ “ជាច្រើន៖ កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទី ១ ដែលបានចុះហត្ថលេខារវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទី ១ ដែលប្រទេសចិនបានចុះហត្ថលេខាបន្ទាប់ពីការផ្ទុះឡើរាលដាលជំងឺ Covid-19 និងជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលតាក់តែងជាជំពូកដាច់ដោយឡែកនៃគំនិតផ្តួចផ្តើម”ខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវ “ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី ។

To Top