ព័ត៌មានជាតិ

សាំងចុះថោក មកត្រឹម៥,២៥០រៀល ខណៈម៉ាស៊ូត ចុះ៥,៦០០រៀល

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជក ម្មបានប្រកាសពីដំណឹងល្អថា តម្លៃប្រេងសម្រាប់ពីថ្ងៃទី១១-២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ គសាំងធម្មតា​ ក្នុង១លីត្រ តម្លៃ៥២៥០រៀល ចុះជាងពី១០ថ្ងៃមុន ៥៥០រៀល ខណៈម៉ាស៊ូត ចុះមក៥៦០០រៀល ចុះជាងមុន៦០០រៀល៕

To Top