ព័ត៌មានជាតិ

ពីថ្ងៃ១១-២០ តុលា តម្លៃសាំង ៤ ២៥០រៀល ម៉ាស៊ូតតម្លៃ ៥ ១៥០រៀល

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានប្រកាសថា ប្រេងសាំងចាប់ពីថ្ងៃទី១១-២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ មានតម្លៃ ៤ ២៥០រៀល តម្លៃដដែល បើធៀប នឹង១០ថ្ងៃមុន ខណៈម៉ាស៊ូតតម្លៃ ៥ ១៥០រៀល ឡើង៤៥០រៀល៕

To Top