ព័ត៌មានជាតិ

តម្លៃប្រេងឥន្ទនៈនៅកម្ពុជា បន្តថយចុះ ដោយសាំងធម្មតា មកនៅត្រឹម៤,៨០០រៀល , ម៉ាស៊ូត៥,៣០០រៀល

ភ្នំពេញ ៖ យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ផ្សាយឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២នេះថា តម្លៃប្រេងឥន្ទនៈសម្រាប់អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃ២១-៣១ កក្កដា នឹងចុះមក៤៨០០រៀលក្នុង១លីត្រ សម្រាប់សាំងធម្មតា EA92 និង៥៣០០រៀលក្នុង១លីត្រ សម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ូត DO50ppm ៕

To Top