ព័ត៌មានជាតិ

ប្រេងសាំងធម្មតា តម្លៃ៤ ៧០០រៀល ខណៈម៉ាស៊ូត៥ ៥០០រៀល

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានប្រកាសតម្លៃប្រេង ចាប់ពីថ្ងៃទី១-១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ដោយសាំង ធម្មតាតម្លៃ៤៧០០រៀល (តម្លៃដដែល) ខណៈម៉ាស៊ូត តម្លៃ៥៥០០រៀល (ឡើង ៤០០រៀល)បើធៀបនឹង១០ថ្ងៃមុន ៕

To Top