នយោបាយ

គ.ជ.ប ប្រកាសជ្រើសរើស មន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា ជាង ៥០០នាក់

ភ្នំពេញ ៖ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) ប្រកាសថា លេខាធិការដ្ឋានរាជធានី-ខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតទាំង២៥ ត្រូវការជ្រើសរើស មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លីចំនួន ៥២៧ រូប សម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២២ ៕

To Top