ព័ត៌មានជាតិ

កម្រងរូបភាព៖ កម្ពុជា ពង្រឹងសន្តិសុខ សម្រាប់ កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធ

ភ្នំពេញ៖ កម្ពុជា ពង្រឹងសន្តិសុខ សម្រាប់ កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធ នៅសណ្ឋាគារសុខា ទីដែលបណ្តាមេដឹកនាំអាស៊ាន និងមេដឹកនាំជាប្រទេសដៃគូ អញ្ជើញចូលរួម។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

រូបថត៖ តាំង សុវណ្ណាពេជ្រ និង AFP

To Top

ព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេម លើកទី៣២

SEA Game 2023