ព័ត៌មានជាតិ

ប្រមុខការទូតកម្ពុជា ធ្វើបទឧទ្ទេសនាម ក្នុងគណៈកម្មាធិការនយោបាយ និងសន្តិសុខ នៃសហភាពអឺរ៉ុប ស្តីពីការវិវត្តនៅមីយ៉ាន់ម៉ា

To Top