ព័ត៌មានជាតិ

ពីថ្ងៃ១១-២០ មីនា សាំងធម្មតា ១លីត្រ តម្លៃ៤​៣០០រៀល និងម៉ាស៊ូត ៤​ ២៥០រៀល

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានបន្តប្រកាសពីតម្លៃប្រេង ចាប់ពីថ្ងៃទី១១-២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ ដោយសាំងធម្មតាតម្លៃ ៤​៣០០រៀល ខណៈម៉ាស៊ូតតម្លៃ ៤​២៥០រៀល ៕

To Top