ព័ត៌មានជាតិ

ពីថ្ងៃ១-១០ មិថុនា ប្រេងសាំងធម្មតា តម្លៃ ៤.១៥០ រៀលក្នុងមួយលីត្រ

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានប្រកាសថា តម្លៃលក់រាយប្រេងសាំងធម្មតា និងប្រេងម៉ាស៊ូតចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ គឺប្រេងសាំងធម្មតា តម្លៃ ៤.១៥០ រៀលក្នុងមួយលីត្រ ខណៈប្រេងម៉ាស៊ូត តម្លៃ៣.៨៥០ រៀលក្នុងលីត្រ៕

To Top