ព័ត៌មានជាតិ

សាំងធម្មតា តម្លៃ៤.៦៥០រៀល ឡើងថ្លៃជាង១០ថ្ងៃមុន

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានប្រកាសពីតម្លៃប្រេង ចាប់ពីថ្ងៃទី២១-៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ ដោយសាំងធម្មតាតម្លៃ៤.៦៥០រៀល ឡើងថ្លៃ១០០រៀល បើធៀបនឹង១០ថ្ងៃមុន ខណៈម៉ាស៊ូតតម្លៃដដែលគឺ ៤.៧០០រៀល ៕

To Top