ព័ត៌មានជាតិ

១០ថ្ងៃទៅមុខទៀត សាំងធម្មតាឡើង៤.៦០០រៀល និងម៉ាស៊ូត៤.៧៥០រៀល

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានប្រកាសពីតម្លៃប្រេងសាំងចាប់ពីថ្ងៃទី១-១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ ដោយសាំងធម្មតាតម្លៃ៤.៦០០រៀល (ចុះថ្លៃ ៥០រៀល) ខណៈម៉ាស៊ូត៤.៧៥០រៀល (ឡើងថ្លៃ ៥០រៀល) បើធៀបនឹង១០ថ្ងៃមុន៕

To Top