ព័ត៌មានជាតិ

ពីថ្ងៃ១១-២០ កញ្ញា សាំងធម្មតា ៤.៦០០រៀល ខណៈម៉ាស៊ូត ៤.៧៥០រៀល ក្នុងមួយលីត្រ

រូបភាពពីបណ្ដាញសង្គម

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានឲ្យដឹងថា ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ សាំងធម្មតាមានតម្លៃ ៤.៦០០ រៀល ក្នុងមួយលីត្រ ហើយម៉ាស៊ូតតម្លៃ ៤.៧៥០ រៀល ក្នុងមួយលីត្រ៕

To Top