ព័ត៌មានជាតិ

ពីថ្ងៃ១-១០កុម្ភៈ សាំងធម្មតាឡើងថ្លៃ ៤.៣៥០រៀល

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានប្រកាសពីតម្លៃប្រេងឡើងថ្លៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី១-១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ ដោយសាំងតម្លៃ ៤.៣៥០រៀល (ឡើងថ្លៃ ១៥០រៀល) និងម៉ាស៊ូតតម្លៃ៤.២៥០រៀល (ឡើងថ្លៃ ១០០រៀល) បើធៀបនឹង១០ថ្ងៃមុន ៕

To Top