ព័ត៌មានជាតិ

បេក្ខជនប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រ បឋមភូមិចំនួន១៤១ ០៥៦នាក់ ក្នុងចំណោម១៥៤ ៨៩៩នាក់

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា បានប្រកាសថា បេក្ខជនដែលបានដាក់ពាក្យប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ កាលពីថ្ងៃ១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១នោះ បានជាប់ចំនួន១៤១ ០៥៦នាក់ ស្មើនឹង៩៥,៩៧ភាគរយ ក្នុងចំណោម១៥៤ ៨៩៩នាក់។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

បេក្ខជនដាក់ពាក្យប្រឡងចំនួន១៥៤ ៨៩៩នាក់នេះ បានអវត្តមាន៩,២០២នាក់ ៕

To Top

ព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេម លើកទី៣២

SEA Game 2023