ព័ត៌មានជាតិ

ពីថ្ងៃ១១-២០ឧសភា សាំងឡើងថ្លៃ៥ ៥៥០រៀល និងម៉ាស៊ូត ៥ ៨០០រៀល

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានប្រកាសតម្លៃប្រេង ក្នុងរយៈពេល១០ថ្ងៃខាងមុខទៀត ដោយចាប់ពីថ្ងៃទី១១-២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ សាំងធម្មតាតម្លៃ៥៥៥០រៀល ឡើងជាង១០ថ្ងៃមុន៣០០រៀល ខណៈម៉ាស៊ូតតម្លៃ៥៨០០រៀល ឡើង២០០រៀល ៕

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top