ព័ត៌មានជាតិ

សម្ដេចបញ្ជាក់ថា ការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចសាលារៀន នឹងឈានទៅលើក កម្ពស់គុណភាពអប់រំ ដែលចំណុះកត្តាសំខាន់ៗ ៤ រួមមាន៖

១)កត្តាសាលារៀន៖ សាលារៀនត្រូវផ្ដល់នូវ បរិស្ថានអំណោយផល សម្រាប់ការបំពេញការងាររបស់ គ្រូបង្រៀន និងការសិក្សារបស់សិស្ស ដូចជាការគ្រប់គ្រង និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ មានប្រសិទ្ធភាព, ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តសមស្រប, អនាម័យនិងសុវត្ថិភាព, ការប្រើប្រាស់ថវិកាដើម្បីគាំទ្រការរៀន និងបង្រៀនស្វ័យភាពក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីសិក្សា និងគណនេយ្យភាពរបស់សាលារៀន។

២)កត្តាគ្រូបង្រៀន៖ គ្រូបង្រៀនត្រូវមានគុណវុឌ្ឍខ្ពស់, មានការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈជាប្រចាំមានវិធីសាស្ត្រ បង្រៀនថ្មីនិងចេះប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា និងរង្វាយតម្លៃក្នុងការបង្រៀន។ ទន្ទឹមនេះ គ្រូបង្រៀន ក៏ត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែង និងមានឥរិយាបថល្អ, ទទួលបាននូវលក្ខខណ្ឌការងារ និងការរស់នៅសមរម្យ, ទទួលបានឱកាសសម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងសហគមន៍សិក្សាវិជ្ជាជីវៈ ព្រមទាំងការលើកទឹកចិត្ត តាមគ្រប់រូបភាព។

៣)កត្តាសិស្ស៖ សិស្សមានការលូតលាស់រាងកាយ ខួរក្បាល សតិបញ្ញា មានឥរិយាបថវិជ្ជមានមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់ការសិក្សារៀនសូត្រ និងត្រៀមខ្លួនរួចស្រេចសម្រាប់ការសិក្សា។ សាលារៀនទាំងនៅទីជនបទ និងតំបន់ជួបការលំបាក ត្រូវមានកម្មវិធីបំប៉នអាហារូបត្ថម្ភ, ការផ្តល់អាហារូបករណ៍និងការផ្តល់អាហារតាមសាលារៀន។

៤)កត្តាគ្រួសារ៖ ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់គ្រួសារ, ការឲ្យតម្លៃលើការរៀនសូត្រ, ការជួយគាំទ្រ ខាងផ្នែកស្មារតី និងសម្ភារៈ ពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការអប់រំ។ ទោះជាយ៉ាងណាបញ្ហាចំណាកស្រុក, កង្វះការថែទាំកុមារ, ស្ថានភាពអនាម័យនិងការប្រើប្រាស់ពលកម្មកុមារ ដើម្បី រកប្រាក់ចំណូល បានជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមាន លើការសិក្សារបស់សិស្ស។

សម្ដេចធិបតីគូសបញ្ជាក់ថា ដូចនេះ ដើម្បីពង្រឹងអភិបាលកិច្ចសាលារៀន ចាប់ពីកម្រិតមត្តេយ្យសិក្សា ដល់មធ្យមសិក្សា ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានរៀបចំយន្តការដើម្បីគាំទ្រដល់សាលារៀន ឆ្ពោះទៅសម្រេចបានស្តង់ដាសាលារៀនមាន ប្រសិទ្ធភាព ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានឯកភាពជាគោលការណ៍រួចហើយ ដើម្បីដាក់ឱ្យអនុវត្ត “ស្ដង់ដា សាលារៀនគំរូ” និង “ពានរង្វាន់ សាលាគំរូ សម្ដេចធិបតី” នៅទូទាំងប្រទេស ចាប់ពីឆ្នាំសិក្សា ២០២៣- ២០២៤ នេះតទៅ ៕

To Top