ព័ត៌មានជាតិ

អគ្គិសនីកម្ពុជា នឹងដាក់ឲ្យដេញថ្លៃជាសាធារណៈ ដើម្បី ធ្វើការផ្គត់ផ្គង់ និងដំឡើង 230kV, 35MVAR Shunt Capacitor Bank (Only Capacitor and Support Structure) នៅអនុស្ថានីយអគ្គិសនីត្បូងឃ្មុំ

ភ្នំពេញ៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា នឹងដាក់ឲ្យដេញថ្លៃជាសាធារណៈដើម្បី ធ្វើការផ្គត់ផ្គង់ និងដំឡើង 230kV, 35MVAR Shunt Capacitor Bank (Only Capacitor and Support Structure) នៅអនុស្ថានីយអគ្គិសនីត្បូងឃ្មុំ(GS48)(កញ្ចប់លេខ០១ ជូន អង្គភាពអនុស្ថានីយ នាយកដ្ឋានបញ្ជូនអគ្គិសនី (ផែនការឆ្នាំ2024) ។

តាមរយៈសេចក្ដីជូនដំណឹងបានឱ្យដឹងថ អគ្គិសនីកម្ពុជា បានរៀបចំឯកសារសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាសបំពេញដើម្បីចូលរួមដេញថ្លៃ និងមានដាក់លក់នៅ អង្គភាពលទ្ធកម្មអគ្គិសនីកម្ពុជា ដែលមានអាសយដ្ឋាន: អាគារលេខ២ ផ្លូវព្រះយុគន្ធរ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញចាប់ពី ថ្ងៃទី ២១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ តទៅរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ (ទូរស័ព្ទទាក់ទងលេខ ៖ 092 65 23 57 និង Website:www.edc.com.kh) ។

កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលសំណើដេញថ្លៃ នៅម៉ោង ១៤:០០ ថ្ងៃទី ២៣ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០២៤ ។

ការបើកសំណើដេញថ្លៃ នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅអង្គភាពលទ្ធកម្ម តាមអាសយដ្ឋានខាងលើវេលាម៉ោង ១៥:០០ ថ្ងៃទី ២៣ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០២៤ ៕

To Top