ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា ប្រតិកម្មទៅនឹងការចោទប្រកាន់ ដោយហេតុផលនយោបាយ របស់អ្នកនយោបាយ សហរដ្ឋអាមេរិក​

To Top
×