ព័ត៌មានជាតិ

កុមារអាយុ១២-១៧ឆ្នាំ នឹងត្រូវចាក់ វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ឈ្មោះ ស៊ីណូវ៉ាក់

ភ្នំពេញ ៖ ខណៈការបើកយុទ្ធនាការ ចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យកុមារ និងយុវវ័យ អាយុចាប់ពី១២ឆ្នាំ ដល់អាយុក្រោម១៨ឆ្នាំ ឈានចូលដល់នាថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ខាងមុខនោះ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នាថ្ងៃ២៨ កក្កដា នេះ បានចេញសេក្តីជូនព័ត៌មានបន្ថែម ស្តីពី ការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ គឺត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់ ៕

To Top