ព័ត៌មានជាតិ

កូវីដ ៖ ឆ្លងថ្មី២៩នាក់ ជា១៩នាក់ និងស្លាប់គ្មាន

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន២៩នាក់ទៀត ខណៈជាសះស្បើយចំនួន១៩នាក់ និងស្លាប់គ្មាន

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន ១៣៦ ៩៣៧នាក់ អ្នកជាសះស្បើយចំនួន ១៣៣ ៦២៧នាក់ និងអ្នកស្លាប់ចំនួន ៣ ០៥៦នាក់៕

To Top