ព័ត៌មានជាតិ

កូវីដ ៖ ឆ្លងថ្មី៩នាក់ ជា៦នាក់ និងគ្មានស្លាប់

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន៩នាក់ទៀត ខណៈជាសះស្បើយ ចំនួន៦នាក់ និងស្លាប់គ្មាន។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន១៣៧ ៩៣៦នាក់ អ្នកជាសះស្បើយ ចំនួន១៣៤ ៨០៥នាក់ និងអ្នកស្លាប់ចំនួន៣ ០៥៦នាក់ ៕

To Top