កីឡា

កម្រងរូបភាព៖ កីឡាចាក់សាប នៅស៊ីហ្គេម ប្រទេសវៀតណាម

កម្រងរូបភាព កីឡាចាក់សាប នៅស៊ីហ្គេម ប្រទេសវៀតណាម។

រូបថត៖ តាំង សុវណ្ណាពេជ្រ (បេសកជនថតរូប ដើមអម្ពិល នៅហាណួយ)

To Top