ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ នឹងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាន អំពីការរៀបចំមហាសន្និបាត សមាគមអន្តរជាតិ នៃអភិបាលក្រុង ប្រើប្រាស់ភាសាបារាំង (AIMF) នាថ្ងៃ២៩ខាងមុខនេះ

To Top