ព័ត៌មានជាតិ

រាជរដ្ឋាភិបាល ដាក់ចេញគម្រោង សហហិរញ្ញប្បទានទ្រទ្រង់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម មា នទំហំទឹកប្រាក់ ១០០លានដុល្លារ

To Top