ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងការងារ ជូនដំណឹងការបើកផ្ដល់ប្រាក់ ឧបត្ថម្ភលើកទី១៣ ដល់កម្មករ ១៩,៧០៤ នាក់ នៅរោងចក្រ សហគ្រាស ៦០

To Top
×