ព័ត៌មានជាតិ

សាំង នឹងចុះថ្លៃមកត្រឹម៤១០០រៀល ពីថ្ងៃ១៦-៣១ធ្នូ

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានប្រកាសថា ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦-៣១ ធ្នូ តម្លៃប្រេងឥន្ទនៈនៅកម្ពុជា នឹងធ្លាក់ចុះមកត្រឹម៤១០០រៀល សម្រាប់សាំងធម្មតា និងម៉ាស៊ូត៣៧៥០រៀល ៕

To Top