ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួង ប្រកាស លទ្ធផលប្រឡង សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម្រាប់ខេត្តកណ្តាល ហើយ

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងអប់រំបញ្ជាក់ថា ក្រសួងប្រកាសផ្សាយតែបញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនដែលជាប់តែប៉ុណ្ណោះ បេក្ខជនមិនមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជី មានន័យថាធ្លាក់៕

បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនដែលជាប់ ៖https://www.facebook.com/moeys.gov.kh/photos/a.5521651751194727/5521631577863411/?type=3

To Top