ព័ត៌មានជាតិ

ពីថ្ងៃ១-១០ មេសា សាំងធម្មតាតម្លៃ ៤.២៥០រៀល ម៉ាស៊ូត ៤.១០០រៀល

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានបន្តប្រកាសពីតម្លៃប្រេង ចាប់ពីថ្ងៃទី១-១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣ ដោយសាំងធម្មតាតម្លៃ ៤.២៥០រៀលក្នុងមួយលីត្រ (ឡើង៥០រៀល) ខណៈម៉ាស៊ូត ៤.១០០រៀលក្នុងមួយលីត្រ (ឡើង៥០រៀល) ធៀបនឹង ១០ថ្ងៃមុន ៕

To Top