នយោបាយ

ទីបំផុត រដ្ឋសភាកម្ពុជា អនុម័តសេចក្តីព្រាង ច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ២០២០ ជាឯកច្ឆ័ន្ទហើយ

ភ្នំពេញ៖ សេចក្តីព្រាងច្បាប់ ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២០ ដែលចំនួន៧ជំពូក និង១៥មាត្រា ដែលនឹងគ្រោងចំណាយជាង ៨ពាន់លានដុល្លារនោះ ត្រូវបានសមាជិករដ្ឋសភាចំនួន ១០៨រូប បានអនុម័តជាឯកច្ឆ័ន្ទហើយ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ៕

To Top
×