វប្បធម៌កាន់ស៊ុ

ពិធីបើកសម្ពោធ ជាផ្លូវការ “ការអញ្ជើញ តាមវិថីសូត្រ” ការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ ប្រជាប្រិយ ជនជាតិកានស៊ុនៃប្រទេសចិន ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ពិធីបើកសម្ពោធ ជាផ្លូវការ “ការអញ្ជើញ តាមវិថីសូត្រ” ការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ ប្រជាប្រិយ ជនជាតិកានស៊ុនៃប្រទេសចិន ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នាព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ នាសាលប្រជុំ អាគារសម្ព័ន្ធសមាគមខ្មែរចិន នៅកម្ពុជា។

To Top