អត្ថបទស្រាវជ្រាវ (scholar)

បងធំ២ នៅអាស៊ីប្រជែងគ្នា

ភ្នំពេញ៖ សង្ស័យថា មានប្រទេស២ នៅអាស៊ីកំពុងតាំងខ្លួនជា បងធំប្រជែងគ្នាខាងលទ្ធិកុម្មុយនីស្ត នៅអាស៊ី-អាគ្នេយ៍។ នេះជាការលើកឡើងរបស់លោក ហេង វណ្ណដា អ្នកចូលចិត្តតាមដានស្ថានភាព នយោបាយទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស។

ជាមួយគ្នានេះដែរ លោកថា នៅក្នុងពិភពលោកនៅសល់ប្រទេស ៥ទៀត ដែលនៅក្រាញស្រឡាញ់ គណបក្សកុម្មុយនីស្ត។

ប្រទេសទាំង៥នោះដូចជា៖ ១-កុម្មុយនីស្ត បែប ហូ ជីមិញ (Ho Chi Minh) ។ ១៩ ឧសភា ១៨៩០-១៩៦៩ (អាយុ៧៩) មាននាវាមុជទឹក ៦ គ្រឿង។

២-កុម្មុយនីស្ត បែប លោក ម៉ៅ សេទុង (Mao ZeTong) ។២៦ ធ្នូ ១៨៩៣-១៩៧៦(អាយុ៨២ឆ្នាំ) ។ មាននាវាមុជទឹក៧៤គ្រឿង។

៣-កុម្មុយនីស្ត បែប លោក គីម ជុងអ៊ីល (Kim Jung IL)។ ១៥ មេសា ១៩១២-១៩៩៤ (អាយុ៨២ឆ្នាំ) មាននាវាមុជទឹក ៨៣គ្រឿង។

៤-កុម្មុយនីស្តបែប Cai Song Phumvihan ១៣ ធ្នូ ១៩២០-១៩៩២ (អាយុ៧១ឆ្នាំ។ មាននាវាមុជទឹក ០ គ្រឿង។

៥-កុម្មុយនីស្ត បែប Fidel Castro ១៩២៦-២០១៦(អាយុ៩១ឆ្នាំ) មាននាវាមុជទឹក 0 គ្រឿង។

លោកថា មើលទៅ! ទំនងមិនមែនជាសហរដ្ឋអាមេរិកទេ៕

To Top