ព័ត៌មានជាតិ

រាជរដ្ឋាភិបាល បង្កើតក្រុមការងារសិក្សា រៀបចំលិខិតបទដ្ឋាន គតិយុត្ត សម្រាប់ការគ្រប់គ្រង និងដកហូតគោរមងារឧកញ៉ា (Video)

ភ្នំពេញ ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានសម្រេចបង្កើត ក្រុមការងារអន្តរក្រសួង ដើម្បីសិក្សារៀបចំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឧកញ៉ា ការផ្តល់គោរមងារឧកញ៉ា និងការដកហូតគោរមងារឧកញ៉ា ។

យោងតាមសេចក្ដីសម្រេចរបស់ រាជរដ្ឋាភិបាល នាពេលថ្មីៗនេះ បានឲ្យដឹងថា ក្រុមការងារ មានភារកិច្ចដូចជា ៖

ទី១-សិក្សាស្រាវជ្រាវ ផ្តួចផ្តើមក្នុងការបង្កើតលិខិតបទដ្ឋាន គតិយុត្តសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឧកញ៉ា ការផ្តល់គោរមងារឧកញ៉ា និងការដកហូតគោរមងារឧកញ៉ា ។

ទី២-សិក្សាស្រាវជ្រាវច្បាប់ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានា ដើម្បីជាធាតុចូលសម្រាប់រៀបចំ ការគ្រប់គ្រងឧកញ៉ា ការផ្តល់គោរមងារឧកញ៉ា និងការដកហូតគោរមងារឧកញ៉ា ។

ទី៣-សិក្សាអំពីសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់ឧកញ៉ា ក្នុងការចូលរួមកិច្ចការសង្គម ធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ ជាមួយបណ្តាក្រសួង ស្ថាប័ន អាជ្ញាធររដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ និងវិស័យឯកជនពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានបម្រើឱ្យការរៀបចំ ។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

ទី៤-រៀបចំបែបបទ និងនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងឧកញ៉ា ការស្នើសុំផ្តល់គោរមងារឧកញ៉ា អ្នកឧកញ៉ា និងការដកហូតគោរមងារឧកញ៉ា។

ទី៥- ធ្វើរបាយការណ៍អំពីវឌ្ឍនភាព នៃការងារជូន សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ ដើម្បីពិនិត្យ សម្រេច និងផ្តល់យោបល់ដឹកនាំ។

ទី៦- រៀបចំឯកសារពាក់ព័ន្ធ ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីពិនិត្យ សម្រេច។

និងទី៧-បំពេញភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតតាមការចាំបាច់៕

To Top