ព័ត៌មានជាតិ

ពីថ្ងៃ១១-២០ វិច្ឆិកា សាំងធម្មតា និងម៉ាស៊ូត តម្លៃ ៤.៣៥០រៀល ក្នុង១លីត្រ

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានប្រកាសពីតម្លៃប្រេងឥន្ទនៈ ចាប់ពីថ្ងៃទី១១-២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ ដោយសាំងធម្មតាមានតម្លៃ៤.៣៥០រៀល (ចុះថ្លៃ៥០រៀល) ខណៈម៉ាស៊ូតតម្លៃ ៤.៣៥០រៀល (ចុះថ្លៃ ២០០) បើធៀបទៅនឹង ១០ថ្ងៃមុន ៕

To Top